Giriş

İmar mevzuatı, şehirlerin düzenli ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Ancak, bu mevzuata aykırı olarak yapılan yapılar, imara aykırı yapılar olarak nitelendirilir ve ciddi hukuki yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu makalede, imara aykırı sayılan yapılar, bu yapılara karşı verilen cezalar ve bu cezalarla mücadele etmek için izlenebilecek hukuki yollar detaylı olarak ele alınacaktır.

1. İmara Aykırı Sayılan Yapılar

İmara aykırı yapılar, imar planlarına, ruhsat ve izinlere uygun olmayan yapılaşma faaliyetlerini ifade eder. Bu tür yapılar, aşağıdaki durumlarda imara aykırı sayılır:

 1. Ruhsatsız Yapılar: İlgili belediyeden gerekli inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapılar.
 2. Ruhsata Aykırı Yapılar: Alınan inşaat ruhsatına aykırı olarak yapılan değişiklikler veya eklemeler.
 3. İmar Planına Aykırı Yapılar: Bölge imar planlarına ve yönetmeliklere uymayan yapılaşma faaliyetleri.
 4. Kaçak Yapılar: Hiçbir yasal izin ve ruhsat olmadan yapılan yapılar.
 5. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Aykırı Yapılar: Ortak alanların amacı dışında kullanımı veya bağımsız bölümlerde imar mevzuatına aykırı değişiklikler.

2. İmara Aykırı Yapılara Karşı Verilen Cezalar

İmara aykırı yapıların tespit edilmesi durumunda, belediyeler ve ilgili kamu kurumları tarafından çeşitli cezalar ve yaptırımlar uygulanır. Bu cezalar şunları içerebilir:

 1. İdari Para Cezaları: İmar kanunlarına aykırı yapılaşma faaliyetleri nedeniyle belediyeler tarafından uygulanan para cezaları.
 2. Yıkım Kararları: İmara aykırı yapılar için tamamen veya kısmen yıkım kararları verilebilir.
 3. Faaliyet Durdurma: İmara aykırı inşaat faaliyetlerinin durdurulması kararı alınabilir.
 4. Ruhsat İptali: İmar mevzuatına aykırı davranışlar sonucunda verilen yapı ruhsatları iptal edilebilir.
 5. İskan Ruhsatı Verilmeme: Yapıların tamamlanmasının ardından gerekli olan iskan ruhsatının verilmemesi.

3. Hukuki Yollar ve Başvuru Süreçleri

İmara aykırı yapılara karşı verilen cezalara itiraz etmek ve hukuki süreçleri başlatmak mümkündür. Bu süreçler aşağıda detaylandırılmıştır:

a. İdari İtiraz

İlk aşamada, belediye veya ilgili kamu kurumu tarafından verilen ceza veya yaptırım kararına karşı idari itiraz yapılabilir. İtiraz süreci şu şekilde işlemektedir:

 1. İtiraz Süresi: Kararın tebliğ tarihinden itibaren genellikle 30 gün içinde idari itirazda bulunulmalıdır. Bu süre, ilgili mevzuatta belirtilen süreler doğrultusunda değişebilir.
 2. İtiraz Merci: İdari itiraz, kararı veren belediye veya kamu kurumunun üst makamına yapılır. İtiraz dilekçesinde, cezanın hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği gerekçeleri belirtilir.
 3. İtirazın Değerlendirilmesi: Üst makam, itirazı değerlendirerek kararı yeniden inceler. İtiraz kabul edilirse, ceza veya yaptırım kararı iptal edilebilir. İtiraz reddedilirse, hukuki yollar devam edebilir.

b. İdari Yargı

İdari itirazın reddedilmesi durumunda, idari yargıya başvurulabilir. İdari yargıda dava açma süreci şu şekildedir:

 1. Dava Açma Süresi: İdari itirazın reddedilmesinin ardından genellikle 60 gün içinde idari yargıya başvurulmalıdır. Bu süre, ilgili mevzuatta belirtilen süreler doğrultusunda değişebilir.
 2. Yetkili Mahkeme: İmara aykırı yapılara karşı açılacak davalar, idare mahkemelerinde görülür. Davacı, kararın hukuka aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini belirten bir dava dilekçesi sunar.
 3. Yargılama Süreci: İdare mahkemesi, dava dilekçesini ve ilgili belgeleri inceleyerek karar verir. Mahkeme, cezanın hukuka aykırı olduğunu tespit ederse, ceza veya yaptırım kararını iptal edebilir.

c. Yürütmenin Durdurulması Talebi

İdari yargıya başvurulurken, dava sürecinde yürütmenin durdurulması talebinde bulunulabilir. Bu talep, cezanın veya yaptırımın uygulanmasının dava sonuçlanana kadar durdurulmasını sağlar. Yürütmenin durdurulması talebi şu şekilde yapılır:

 1. Talep Dilekçesi: Dava dilekçesi ile birlikte veya ayrı bir dilekçe ile yürütmenin durdurulması talebinde bulunulur. Talep dilekçesinde, cezanın uygulanmasının telafisi imkansız zararlara yol açabileceği ve hukuka aykırı olduğu gerekçeleri belirtilir.
 2. Mahkeme Kararı: İdare mahkemesi, yürütmenin durdurulması talebini değerlendirir ve karar verir. Talep kabul edilirse, ceza veya yaptırım kararı dava sonuçlanana kadar durdurulur.

d. Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay

İdare mahkemesinin verdiği karara karşı, bölge idare mahkemesi veya Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunulabilir.

4. Hukuki Danışmanlık ve Destek

İmara aykırı yapılara karşı verilen cezalara itiraz süreci karmaşık ve teknik bilgi gerektirebilir. Bu nedenle, bu tür durumlarla karşılaşıldığında bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir. Bir avukat, idari itiraz, dava açma ve temyiz süreçlerinde hukuki destek sağlayarak sürecin doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

Sonuç

İmara aykırı yapılar, ciddi idari ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu yaptırımlara karşı izlenebilecek hukuki yollar, hak kaybına uğramamak adına dikkatlice takip edilmelidir. İdari itiraz, idari yargıya başvurma ve yürütmenin durdurulması talebi gibi hukuki yollar, yapı sahiplerine haklarını koruma ve cezaların hukuka uygunluğunu denetleme imkanı sağlar. Bu süreçlerde hukuki danışmanlık almak, hak kaybı yaşanmaması ve sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşır.

İmara aykırı yapılaşma ve diğer hukuki konularıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek veya danışmanlık almak isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Comments are disabled.