Bu Gizlilik Bildirimi, Neka Legal Avukatlık Bürosunun aşağıda sayılan kişiler hakkında Kişisel Verileri (aşağıda tanımlanmıştır) nasıl topladığını, kullandığını, başkalarıyla paylaştığını ve başka şekilde nasıl işlendiğini açıklamaktadır:

 1. İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi ziyaret eden kişiler (her biri “Site” olarak anılacaktır);
 2. Müvekkillerimizin ve/veya potansiyel müvekkillerimizin irtibat kişileri;
 3. İş başvurusunda bulunan ya da irtibata geçen kişiler;
 4. Neka Legal Avukatlık Bürosu’na mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler ve
 5. Neka Legal Avukatlık Bürosu’nun hakkında Kişisel Veri elde ettiği diğer kişiler.

Bu Gizlilik Bildiriminde “Kişisel Veriler“, Neka Legal Avukatlık Bürosu tarafından veri sorumlusu olarak işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

GENEL BAKIŞ

Neka Legal Avukatlık Bürosu, işe alım süreçleri, doğrudan müvekkil müdahalesinin bulunmadığı hallerde sağladığı hukuki hizmetler, fiziksel ve elektronik ortam güvenliği ve gönderdiği bilgilendirme metinleri bakımından, sınırlı hallerde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Bu kapsamda Neka Legal Avukatlık Bürosu olarak veri sorumlusu sıfatıyla size ait Kişisel Verileri işlediğimiz ölçüde bu Gizlilik Bildiriminde yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Müvekkillerimizin talimatı ve/veya talepleri doğrultusunda veri işleyen sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri bu Gizlilik Bildiriminin kapsamı dışındadır. Bu faaliyetler konusunda gerekli bildirimler veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden ilgili müvekkillerimiz tarafından yerine getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Sunucularımız ve elektronik cihazlarımız gibi otomatik yöntemler ile evrak arşivlerimiz gibi otomatik olmayan ve fakat bir veri kayıt sisteminin parçası olan yöntemlerle aşağıdaki Kişisel Verilerinizi toplayabiliriz:

Kimlik ve iletişim verileri (Temel veriler): İsim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi ve iletişim bilgileri.

Özel nitelikli kişisel veriler: Sınırlı hallerde, size verdiğimiz belirli bir hizmet için gerekli ya da yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olduğu ölçüde, yalnızca tarafınızca sağlanması kaydıyla, yürürlükteki mevzuat kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanabilen bilgiler (örn. dernek üyeliği).

Kayıt verileri: Haber bülteni talepleri, etkinlik, konferans, webinar ve seminer kayıtları.

Müvekkil hizmet verileri: Müvekkillerden müşterileri, çalışanları veya müvekkil tarafından bilinen kişilerle ilgili olarak elde edilen Kişisel Veriler, fatura detayları, ödeme geçmişi ve müvekkil geri bildirimleri.

Bilgilendirme verileri: Etkinliklere, konferanslara, webinarlara ve seminerlere bireysel katılıma ilişkin bilgiler.

Uyumluluk verileri: Bize sağladığınız nüfus cüzdanı, pasaportlar veya diğer kimlik belgeleri, doğum tarihleri.

İş adaylarına ilişkin veriler: İş adayları veya iş fırsatlarına ilişkin olarak Sitemiz veya diğer çevrimdışı yollarla sağlanan ve ayrı bir bildirime tabi olabilecek veriler.

Cihaz verileri: Bilgisayar İnternet Protokolü (IP) adresi, tek cihaz tanımlayıcısı (UDID), bir cihaza bağlı diğer veriler ile Site’nin kullanımı hakkında diğer veriler.

Kişisel Verilerinizi doğrudan sizden, müvekkillerimizden, tedarikçilerimizden, resmi kurumlardan ve kamuya açık kaynaklar olmak üzere çeşitli kaynaklardan toplayabiliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

Kişisel Verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar doğrultusunda ilgili hukuki sebeplere dayanarak topluyor ve işliyoruz:

 1. Hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz ile olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması nedeniyle işlenmektedir.
 2. İş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini, uyumluluk verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz (örneğin faturaları düzenleme ve işleme) ve tedarikçilerimizle (Neka Legal Avukatlık Bürosu’na mal ve hizmet tedarikini yönetmek) olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması nedeniyle işlenmektedir.
 3. Sitelerimizi daha kullanışlı hale getirmek için cihaz verilerini kullanıyoruz. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, Sitemizdeki mevcut düzeni ve bilgileri geliştirmemize yardımcı olmak ve Site kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için Sitemizin nasıl kullanıldığını izliyoruz.
 4. Sitelerimizin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin çalışmasını sağlamak için temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde, Sitelerimizde dolandırıcılık, diğer suçlar ve kötüye kullanımın tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için Sitelerimiziz nasıl kullanıldığını izliyoruz. Bu işleme faaliyeti aracılığıyla Sitelerimizi güvenle kullanabilmenizi sağlıyoruz.
 5. Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla; sizi etkinliklerimiz, konferanslarımız, webinarlarımız, seminerlerimiz, hukuk bültenlerimiz ve hukuki gelişmeler hakkında bilgilendirmek amacıyla, temel verileri ve kayıt verilerini kullanıyoruz. Gerekmesi halinde açık rızanıza istinaden veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde size, özel ve ilgili bilgilendirme, güncellemeler ve davetler sunmak için bu verileri işliyoruz.
 6. Uyumluluğu sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, yeni müvekkillerin kimliklerini kontrol etmek ve kara para aklama ve/veya sahteciliği önlemek gibi amaçlar kapsamında temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu verileri, tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde işliyoruz.
 7. İşe alım ve hizmet sağlayıcı yönetimini sağlamak ve gelişim süreçlerini yönetmek için iş adaylarına ilişkin verileri ve uyumluluk verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, işe alım ve gelişim süreçlerinin yönetimi ile tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak amacıyla işlenmektedir. Bu amaçlarla söz konusu veriler ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde, tabi olduğumuz hukuki yükümlülükleri yerine getirmek ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde işlenmektedir. Çalışan adaylarına yönelik Aday Gizlilik Bildirimi’ne bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kişisel Verileri, aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

 1. İş Ortakları: Neka Legal Avukatlık Bürosu, dünya çapında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları ile işbirliği içinde çalışabilmektedir. Size en iyi şekilde danışmanlık hizmetleri sunabilmek ve sizinle olan ilişkimizi yönetmek için veya yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde Kişisel Verileri yurtdışında bulunan iş ortaklarımızla, bu yönde bir talebiniz ya da açık rızanız olması halinde, paylaşabilmekteyiz.
 2. Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar: Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için Kişisel Verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşıyoruz. Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar arasında; örneğin müvekkil alım sistemimizin, finans sistemlerimizin ve müvekkil ilişkileri yönetimi veri tabanlarımıza ilişkin hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere altyapı ve elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları; iş analitiği ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda bize destek sağlayan üçüncü kişi danışmanlar ve konferanslar ile etkinliklere ev sahipliği yaptığımız mekanların sağlayıcıları yer almaktadır.

Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür Kişisel Verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

 1. Finansal kuruluşlar: Kişisel Verileri faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşıyoruz.
 2. Alıcı şirketler: Neka Legal Avukatlık Bürosunun herhangi bir birleşme, devralma, varlık devri, hizmetlerin başka bir sağlayıcıya devri gibi işlemlere tabi olması ya da ödeme aczine düşmesi, iflas veya tasfiye süreçlerine tabi olması durumunda, Kişisel Verileri ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde herhangi bir alıcı şirket veya potansiyel alıcı ile paylaşabiliriz.
 3. Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya Neka Legal Avukatlık Bürosunın veya diğer kişilerin menfaatlerini ya da başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Kişisel Verileri, işin bir kısmının ya da tamamının satışı veya devrine ilişkin olarak ihtiyaç duyulması veya uygulanan hukuki veya idari gereklilikler ya da mahkeme emri ile zorunlu kılınması halinde hükümet yetkilileri ve diğer kişiler ile paylaşabiliriz.Bunun yanında, elektronik ortamdaki yazışmalar için kullanmakta olduğumuz sunucular yurtdışında bulunmaktadır. Bize internet sitesi üzerinden veya doğrudan eposta aracılığı ile ulaştığınız ve kişisel veri sağladığınız hallerde, kişisel verilerinizi yurt dışına iletmiş olursunuz.  İnternet sitesi üzerinden veya e-posta ile bize ulaşmayı tercih etmemeniz halinde ofis telefonumuzdan bize ulaşmanız mümkündür.  

Kişisel Verileri paylaştığımız kişiler hakkında bir sorunuz olması halinde, lütfen aşağıda belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

BİLGİLENDİRME MESAJLARI

Size bilgilendirme mesajları gönderme amacıyla Kişisel Verilerinizi işlediğimiz hallerde söz konusu işleme faaliyetine ilişkin kontrol hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu bilgilendirme mesajlarında, mesajdaki e-posta adresinden ya da aşağıda belirtildiği şekilde bize ulaşarak dilediğiniz zaman bu tür mesajları almamayı tercih edebilirsiniz.

İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

(a)          herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

(b)          kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

(c)           kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(ç)           kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

(d)          kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(e)          işleme sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(f)           düzeltme, silme veya yok edilme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(g)          kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve

(ğ)          kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

DİĞER HUSUSLAR

(i)              Bu Gizlilik Bildirimi diğer internet siteleri için geçerli mi? Bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen gizlilik uygulamaları sadece internet sitemiz için uygulanmaktadır. Bu internet sitesi başka sitelere bağlantılar içerebilir. Neka Legal Avukatlık Bürosu, başka sitelerin gizlilik uygulamaları ya da içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Eğer başka bir siteye bağlandıysanız veya herhangi bir yolla ziyaret ettiyseniz, söz konusu sitede yer alan gizlilik politikalarını inceleyiniz.

(ii)           Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler Neka Legal Avukatlık Bürosu, zaman içinde bu Gizlilik Bildirimi üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Bildirimini sıklıkla ve özellikle internet sitesi üzerinden kişisel veri sağlamadan önce tekrar gözden geçirin. Gizlilik Bildiriminde yapılan her türlü değişiklik internet sitesinin ana sayfasından bir link ile ulaşabileceğiniz şekilde ilan edilecektir. Gizlilik Bildiriminin yürürlük tarihini ayrıca bu sayfanın sonunda belirtmekteyiz.

BİZE ULAŞIN

İşbu Gizlilik Bildirimi ve uygulamalarına ilişkin sorularınız ve yorumlarınız için aşağıdaki adresten ve telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz: Neka Legal Avukatlık Bürosu Konak Mah. 1. Badem Sok. No:26 Lotus Office B Blok K:6 No:72, 16110 Ni̇lüfer/BursaTelefon: +90 (224) 504 59 17